Pioner barnehager er lyttende, nysgjerrig og engasjert!

De ansatte er blitt utfordret til å beskrive hvordan våre verdier: Lyttende, engasjert og nysgjerrig gjenspeiles i hverdagen; Vi ønsker lyttende, engasjerte og nysgjerrige barn og voksne. Det skal gis stort rom for den enkeltes stemme og forslag fra barn og voksne skal tas på alvor. Vi ønsker at barnehagene legger til rette for et demokratisk, skapende miljø. Dette er noe som hver medarbeider skal tilstrebe å arbeide mot, enten det er i samlingsstund, i matlagingssituasjoner eller med barna i uteleken. I Pioner barnehager er det å være lyttende sentralt. Vi ser på barna som selvstendige, med egne meninger og rettigheter. Vi er svært opptatt av barnas egen kultur og kulturelle uttrykksmåter. For oss er det helt sentralt å være lyttende voksne som er nysgjerrige på barnas ytringer og tar barns medvirkning på alvor. I Pioner verdsetter vi engasjement i fellesskap og på individnivå. Vi vektlegger at små mennesker trenger stort rom. Å legge til rette for demokrati i barnehagen og gjøre barna til aktive deltakere i et demokratisk samfunn er sentralt i rammeplan for barnehager og lov om barnehager. De ansatte skal legge til rette for at barnet sin stemme kommer tydelig frem, ikke bare hva barna sier med ord, men også hva barnet ikke sier, hva de uttrykker i lek og handling. På den måten kan vi stimulere til å skape engasjement, og trygghet hos barna til å utrykke egne ideer, meninger og å styrke barnas utforskertrang.